Bestuur

De Ds. G.H. Kerstenschool gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Ridder­kerk (VOGG Ridderkerk). De vereniging is opgericht op 28 mei 1930. Uit de leden van de vereniging wordt op de jaarlijkse le­denvergadering het bestuur gekozen. Dit bestaat momenteel uit 8 leden, waaronder twee afgevaardigden af­komstig uit respectievelijk de kerkenraden van de Gereformeerde Gemeenten van Ridderkerk en Ridderkerk-Slikkerveer. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zie voor de namen van het huidige bestuur onder schoolgids hoofdstuk 10: namen en adressen. Overige contactgegevens zijn op te vragen via school.
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de benoeming van directie en leerkrachten en het beheer van de gebouwen. Regelmatig wordt vergaderd om de materiële en de immateriële zaken met betrekking tot het schoolgebeuren te bespreken en te regelen. Het nemen van initiatieven en de uitvoering daarvan is opgedragen aan de schoolleiding, die aanwezig is bij de vergaderingen. Om op de hoogte te blijven van de gang van zaken op school brengen de bestuursleden regelmatig een bezoek aan de school en wonen dan enkele lessen bij. Jaarlijks wordt hiervoor een bezoekrooster opgesteld.