Nieuws 

19-2-2017
In de achterliggende maanden heeft er een wijziging plaatsgevonden in het MR. We hebben afscheid genomen van mw. Wilma Rottier die namens de ouders plaats had in de MR. In haar plaats is Jose Jacobse gekomen. We willen Wilma ook langs deze weg hartelijk danken voor haar inzet in de achterliggende 5 jaren. En natuurlijk een hartelijk welkom aan Jose!

Er spelen op dit moment een aantal interessante trajecten waar we ook als MR mee te maken hebben, kort en bondig benoemd:
- Docenten kunnen door een uitbreiding van hun takenpakket in een hogere salarisschaal komen. Dit wordt vanuit de overheid gestimuleerd om het vak aantrekkelijk te maken en ook om verdere professionalisering te bevorderen. Er dient op een school een gezonde mix van docenten te zijn met een bijbehorend takenpakket, de zogenaamde functiemix. Dit vraagt ook de aandacht van de MR
- Op onze school zullen in de komende jaren wijzigingen optreden in het team. Gezien de nieuwe positie van de MR (zie Nieuws d.d. 30-10-2017) zal de MR betrokken worden in dit traject.  

30-10-2017
Het is al even geleden dat we iets van ons werk op deze site hebben geplaatst. Dat kunt u ook als een goed teken opvatten. Er spelen gelukkig geen bijzondere of grote onderwerpen die onze aandacht vragen.
Wat goed is om te benoemen is dat er landelijke wijzigingen zijn doorgevoerd die de betrokkenheid van de MR bij het bestuur van een school sterker maken. De twee belangrijkste wijzigingen zijn wel:
-  Er komt direct overleg tussen het Toezichthoudend Bestuur (TB) en de MR (2 keer per jaar) zonder directie. Dit om objectief over het functioneren op en het bestuur van de school te kunnen spreken. De MR krijgt een duidelijker rol in het beoordelen van hoe door directie en TB de school wordt geleid. Met elkaar voor dezelfde zaak
- De MR wordt nauwer betrokken bij het aanstellen van bestuurders.

Tussen directie en TB heeft inmiddels een eerste overleg plaatsgevonden.


14-01-2016
Binnenkort ontvangt u via de school informatie over de verkiezingen van MR leden. Wij houden u op de hoogte van het verloop.


10-06-2015
Een onderwerp wat ook de aandacht van de MR gaat vragen, is de komst van een nieuwe COA voor het onderwijzend personeel. Met aandacht worden de veranderingen bekeken en gevolgd. Een belangrijk onderdeel is het voorstel de werkweek van de leerkrachten uit te breiden van 36 naar 40 uur. Dit zou moeten leiden tot een betere verdeling van de werkdruk. Tegelijk betekent dit dat de vrije dagen van de leerkrachten niet meer overeenkomen met de vakanties van de kinderen. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor het personeel. We zullen daarom de CAO als onderwerp op gaan pakken.


14-03-2015
We willen als MR proberen af en toe wat items te plaatjes op deze pagina om u een beeld te geven van welke zaken we als MR bespreken en overdenken.
 
We mogen dankbaar constateren dat er geen onderwerpen te noemen zijn die veroorzaakt zijn door grote problemen. We mogen zien hoe directie en personeel gezamelijk met het bestuur op goede en deskundige wijze leiding geeft aan de school en les geeft aan de kinderen.

De onderwerpen die op de tafel van de MR komen te liggen zijn heel uiteenlopend van aard. Een aantal zaken die we regelmatig terug zien komen zijn:
  • Financiele zaken: te denken valt aan de begroting voor de komende jaren en het verloop van alle financien in de loop van het jaar. Deze stukken worden door de directie, samen met de VGS opgesteld en zijn keurig verzorgd.
  • Personeelszaken: het personeel geeft les aan de leerlingen, maar ook naast deze primaire taak liggen er andere verantwoordelijkheden waar zij tijd aan moeten besteden. De MR overdenkt samen met de personeelsgeleding van de MR deze onderwerpen.
Enkele bijzondere onderwerpen waar de MR zich mee bezig heeft gehouden zijn wel te benoemen:
  • Na de verbouwing van de Kerstenschool bleek dat op de bovenetage van de school de temperatuur in de zomermaanden hoog op liep. De MR heeft zich hard gemaakt dat er een koeling zou worden aangelegd op de bovenetage. Dit is enkele jaren geleden gerealiseerd.
  • Informatie in het nieuws liet zien dat er misschien prive informatie van leerlingen naar derden zou kunnen vloeien door bv het gebruik van online oefenprogramma's voor rekenen of taal. De MR heeft de directie hierop attent gemaakt. Gelukkig bleek in dit geval dat de directie ook op de hoogte was en dat er op adequate wijze met de privacy van de kinderen wordt omgesprongen.
Dit zijn zo maar enkele pennestreken waarin het werk van de MR wordt geschetst. Wilt u meer informatie over het werk van de MR, aarzelt u dan niet een van de leden van de MR te benaderen.